GUSPOL | BHP
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
Masz do nas jakieś pytania?

O nas

GUSPOL został wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej 10 kwietnia 1992 r. Działamy głównie na terenie powiatu bolesławieckiego jak i poza jego granicami.
1

Największym atutem przedsiębiorstwa są pracownicy posiadający wysokie kwalifikacje umożliwiające profesjonalną i rzetelną obsługę naszych Klientów. W swojej działalności wspomagamy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dostarczając podręczny sprzęt przeciw pożarowy (gaśnice, węże itp.).

Od momentu powstania umacniamy swoją pozycję rynkową poprzez elastyczność w doborze i realizacji zleceń o różnym stopniu skomplikowania. Ciągle staramy się polepszać jakość wykonywanych usług co zapewniają nam nieustanne szkolenia oraz zdobywanie nowych uprawnień i autoryzacji.

Produkty

Nasz sprzęt przeciwpożarowy obejmuje m.in – gaśnice (proszkowe, śniegowe, urządzenia gaśnicze do sprzętu komputerowego, pianowe do tłuszczy), szafki hydrantowe, zawory do hydrantów, smoki ssawne, złączki, węże tłoczne i ssawne, armatura wodno-pianowa, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa drogowego, sorbent, proszki gaśnicze, czujki czadu i dymu firmy Kidde.

Znajdziesz u nas mnóstwo znaków – znaki ewakuacyjne, znaki ochrony ppoż., znaki ochrony i higieny pracy, znaki zakazu, znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne, znaki nakazu, tablice urządzeń elektrycznych, tablice ostrzegawcze, tablice zakazu, tablice informacyjne, piktogramy, znaki i tablice – inne, tablice budowlane, tabliczki telefonów alarmowych i wiele innych.

W naszym asortymencie odzieży ochronnej znajdziesz m.in – odzież ochronna, odzież biała i dla gastronomii, czapki, odzież ocieplana, bielizna, odzież nieprzemakalna, rękawice robocze, rękawice ochronne, obuwie robocze i profilaktyczne, obuwie gumowe, sprzęt ochronny dróg oddechowych, sprzęt ochronny wzroku i twarzy, sprzęt ochronny słuchu, kaski ochronne, sprzęt przeciwpożarowy, sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokości.

Posiadamy szeroki wybór apteczek, m.in – apteczki ścienne, apteczki przenośne, walizkowe zestawy pierwszej pomocy, akcesoria, uzupełnienia apteczek.

Posiadamy w sprzedaży gazy techniczne: dwutlenek węgla (CO2), argon, mix (mieszanka argon + dwutlenek węgla), tlen, acetylen, hel balonowy, freshmix T30 (mieszanka piwna), mixon, azot, HNMIX-5 (do sprawdzania szczelności klimatyzacji).

Posiadamy sprzęt pozwalający zgodnie z wymaganiami producentów na przeprowadzanie remontów wszystkich typów gaśnic – pracownicy firmy GUSPOL posiadają certyfikaty czołowych polskich producentów sprzętu przeciwpożarowego. Gwarantujemy wykonanie przeglądów, a także legalizacji zbiorników gaśnic zgodnie z wymaganiami producentów oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Przeprowadzamy pomiary wydajności i ciśnienia zewnętrznych i wewnętrznych sieci hydrantowych.

Usługi i informacje

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie spraw BHP i Ppoż tj. doradztwo, szkolenia BHP wstępne, okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, kierowniczych oraz dla pracodawców. Ponadto w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej prowadzimy usługi w zakresie:

• prowadzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w imieniu właściciela, zarządcy zakładu wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przeprowadzanie szkoleń z zakresu PPoż,
• obsługę zakładów pracy w zakresie realizacji niektórych obowiązków służb bhp – zgodnie postanowieniami art. 237 11 § 1 Kodeksu Pracy, a także pomoc w przeprowadzaniu dochodzeń powypadkowych.

Masz problemy lub wątpliwości, czy twój zakład, obiekt, lub budowa są bezpieczne zgłoś się natychmiast. Oferujemy nadzór w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i wykonujemy wszelkie usługi w tym między innymi dotyczące:

• przygotowanie nowo wybudowanych zakładów i obiektów do odbioru przez organy wymienione w ustawie Prawo Budowlane (PIP; PSP; Sanepid)
• prowadzenie spraw w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy
• opracowania szczegółowych programów szkolenia wstępnego i okresowego dla pracowników na różnych stanowiskach pracy oraz pracodawców
• kompleksowej identyfikacji wszelkich czynników niebezpiecznych (fizyczne; chemiczne; biologiczne; psychofizyczne), szkodliwych i uciążliwych oraz związanych z tym zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i w środowisku pracy
• opracowania oceny ryzyka zawodowego w oparciu o Polską Normę PN-N-18002 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
• pomoc przy opracowywaniu programów działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczania narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy i w środowisku pracy hałas, drgania itd.)
• regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów działalności socjalnej;
• zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze;
• instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
• instrukcji eksploatacji i ruchu urządzeń energetycznych;
• instrukcji transportu i składowania w zakładach pracy
• ocen stanu bhp w zakładzie;
• oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów istniejących, celem dostosowania ich do wymagań obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej
• opiniowanie dokumentacji obiektów nowo budowanych modernizowanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych
• ustalania wymaganej ilości gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych i wyposażania obiektów, zakładów w tym zakresie

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

• szkolenie wstępne i okresowe dla pracodawców (osób kierujących zakładami pracy w imieniu pracodawców),
• szkolenie wstępne i okresowe dla osób kierujących zespołami pracowniczymi (brygadzistów, mistrzów, kierowników oddziałów, wydziałów),
• szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych,
• szkolenie metodyczne dla osób realizujących instruktaże stanowiskowe.

Seminaria z zakresu ubezpieczeń społecznych dla:

• pracodawców (osób kierujących zakładami pracy w imieniu pracodawców),

Szkolenia z zakresu funkcjonowania zakładowych systemów udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz obsługi punktów i apteczek pierwszej pomocy.

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na pomoc w rozwiązywaniu problemów ochrony pracy, otwarci jesteśmy na propozycje organizowania innych szkoleń oraz na szeroki zakres konsultacji i doradztwa w dziedzinie prawa pracy.

Jakość naszych usług oceniana jest bardzo wysoko, o czym świadczą certyfikaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

USTAWY

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
2. Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy
3. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.
4. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
5. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
6. Ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy
7. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
8. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
9. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
10. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
11. Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
12. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców
13. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
14. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIA

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.04.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych.

27. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.05.2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

36. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

37. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

WYPADKI

39. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28.04.2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn.

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

41. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8.12.2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

43. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

46. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

48. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

49. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

50. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

51. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

Klienci o nas

Skontaktuj się z nami

Dane Kontaktowe

P.U.H. „GUSPOL”

ul. Szarotek 10

59-700 Bolesławiec

Email: biuro@guspol.pl

Telefon/Fax: 75 734 81 33

Konserwator: 605 761 730

Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 
94 1910 1048 2607 0125 8631 0001